cỗ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hiện tượng về những biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt phạm luật hành thiết yếu thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.


*
Mục lục bài viết

 

 Toàn bộ 70 chủng loại biên bản, ra quyết định xử phạt VPHC của Công an

Theo đó, Dự thảo được dự con kiến sẽ thông qua trong năm 2018, sửa chữa thay thế cho Thông tư 34/2014/TT-BCA với được áp dụng đối với cơ quan, người dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành bao gồm trong CAND; tổ chức, cá thể có tương quan đến vấn đề xử phạt phạm luật hành bao gồm của CAND.

Danh mục 70 mẫu biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu của Công an bao gồm:

STT

Ký hiệu mẫu

Biểu mẫu

 

QĐ-XPKLBB

Quyết định xử phạt phạm luật hành bao gồm theo thủ tục xử phạt ko lập biên bản

 

QĐ-XPHC

Quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

 

QĐ-HTHQĐPT

Quyết định hoãn thi hành ra quyết định phạt tiền

 

QĐ-GMTP

Quyết định giảm/miễn tiền phạt phạm luật hành chính

 

QĐ-NTPNL

Quyết định về việc nộp tiền phạt những lần

 

QĐ-CCKTL

Quyết định chống chế khấu trừ một trong những phần lương hoặc một phần thu nhập

 

QĐ-CCKTTTTK

Quyết định cưỡng chế khấu trừ chi phí từ tài khoản

 

QĐ-CCKBTS

Quyết định chống chế kê biên gia tài có giá bán trị tương ứng số tiền phạt

 

QĐ-CCTTTS

Quyết định chống chế thu tiền, gia sản để thi hành đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính

 

QĐ-CCBPKPHQ

Quyết định cưỡng chế buộc triển khai biện pháp khắc phục và hạn chế hậu quả

 

QĐ-TTTVPT

Quyết định tịch kí tang vật, phương tiện vi phạm luật hành thiết yếu không xác minh được nhà sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp‎

 

QĐ-ADBPKPHQ

Quyết định áp dụng biện pháp hạn chế hậu quả

 

QĐ-THTV

Quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành bao gồm (trường hợp không ra đưa ra quyết định xử phạt)

 

QĐ-THMPQĐXP

Quyết định thi hành một phần Quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu (trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức triển khai bị giải thể/phá sản)

 

QĐ-TGN

Quyết định nhất thời giữ bạn theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

QĐ-KDTHTGN

Quyết định kéo dài thời hạn trợ thời giữ bạn theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

QĐ-CDTGN

Quyết định chấm dứt việc trợ thì giữ người theo thủ tục hành chính

 

QĐ-TGTVPTGPCC

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

 

QĐ-KDTHTGTVPTGPCC

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề

 

QĐ-TLTVPTGPCCHN

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

QĐ-KNTTTHC

Quyết định khám người theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

QĐ-KPTVTĐV

Quyết định khám phương tiện đi lại vận tải, dụng cụ theo thủ tục hành chính

 

QĐ-KNCGTVPT

Quyết định đi khám nơi đựng giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

QĐ-CHS

Quyết định đưa hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự

 

QĐ-TĐCQĐXP

Quyết định tạm thời đình chỉ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-CDTĐCQĐXP

Quyết định chấm dứt việc lâm thời đình chỉ đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-ĐCQĐXP

Quyết định đính chính ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính

 

QĐ-HBQĐXP

Quyết định bỏ bỏ quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

 

QĐ-SĐQĐXP

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt phạm luật hành chính

 

QĐ-GQXP

Quyết định về vấn đề giao quyền xử phạt phạm luật hành chính

 

QĐ-CDGQXP

Quyết định về việc ngừng việc giao quyền xử phạt vi phạm luật hành chính

 

QĐ-GQCC

Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-CDGQCC

Quyết định về việc hoàn thành việc giao quyền cưỡng chế thi hành ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính

 

QĐ-GQTGN

Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

QĐ-GQTGN

Quyết định về việc xong xuôi việc giao quyền lâm thời giữ tín đồ theo thủ tục hành chính

 

QĐ-GTVPT

Quyết định giao tang vật, phương tiện đi lại bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 

QĐ-TCGĐ

Quyết định trưng cầu giám định

 

QĐ-TLHĐĐGTS

Quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng định giá tài sản

 

QĐ-TLHĐXLTVPT

Quyết định ra đời Hội đồng giải pháp xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

QĐ-TX

Quyết định xử vạc trục xuất theo thủ tục hành chính

 

QĐ-HTHTX

Quyết định hoãn thi hành đưa ra quyết định xử phân phát trục xuất theo thủ tục hành chính

 

QĐ-ADBPQLNNN

Quyết định vận dụng biện pháp quản lý người quốc tế trong thời gian làm thủ tục trục xuất

 

BB-VPHC

Biên bạn dạng vi phạm hành chính

 

BB-XM

Biên bạn dạng xác minh vụ việc phạm luật hành chính

 

BB-PGTTT

Biên phiên bản về phiên giải trình trực tiếp

 

BB-KNQĐ

Biên bạn dạng về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chủ yếu không nhận quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

 

BB-TBL

Biên bản đặt tiền/trả chi phí bảo lãnh

 

BB-GNN

Biên bản giao, nhận người có hành vi phạm luật hành chính hoặc fan bị áp giải theo thủ tục hành chính

 

BB-BT

Biên bạn dạng người bị áp giải/trục xuất vứt trốn

 

BB-TGTVPTGPCC

Biên bản tạm giữ lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng từ hành nghề theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

BB-KN

Biên bạn dạng khám người theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

BB-KPTĐV

Biên bạn dạng khám phương tiện đi lại vận tải, dụng cụ theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

BB-KNCGTVPT

Biên phiên bản khám nơi đựng giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

BB-TTTVPT

Biên bạn dạng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

 

BB-THTVPT

Biên bản tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

 

BB-XLHHVP

Biên bạn dạng xử lý đối với hàng hoá, thành phầm dễ bị hỏng hỏng

 

BB-BGTVPT

Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện phạm luật hành chính

 

BB-BGPTGTVPHC

Biên phiên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm luật hành thiết yếu cho tổ chức, cá thể vi phạm giữ, bảo quản

 

BB-BGHS

Biên phiên bản bàn giao làm hồ sơ vụ phạm luật hành bao gồm cho ban ngành điều tra

 

BB-TLTVPT

Biên phiên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện phạm luật hành chủ yếu cho công ty sở hữu, người cai quản hoặc người sử dụng hợp pháp

 

BB-CCKB

Biên bạn dạng cưỡng chế kê biên gia sản có giá chỉ trị tương xứng với số chi phí phạt

 

BB-CCKPHQ

Biên bạn dạng cưỡng chế buộc tiến hành biện pháp khắc phục và hạn chế hậu quả

 

BB-CCTTTS

Biên bản cưỡng chế thu tiền, gia tài để thi hành ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

 

BB-NP

Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện phạm luật hành thiết yếu bị tạm giữ lại theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

BB-MNP

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm luật hành thiết yếu bị tạm giữ lại theo thủ tục hành chính

Bài viết liên quan