Bộ đề ôn tập thi vào Lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh mang lại đề thi trường đoản cú luyện cho những em trường chăm ôn tập tại nhà, để luyện thi vào lớp 6 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh vào lớp 6 chọn


Với những dạng bài tập gạch men chân được phát âm khác với từ còn lại, lựa chọn từ không thuộc nhóm, điền giới từ ưng ý hợp, lựa chọn dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc.... Sẽ giúp các em củng cố kỉnh kiến thức, luyện thi tuyển sinh lớp 6 đạt tác dụng cao. Vậy mời những em cùng xem thêm nội dung cụ thể trong bài viết dưới phía trên của Download.vn:

Đề ôn tập môn giờ đồng hồ Anh thi lên lớp 6 năm 2021 - 2022 (chuyên)

I. Lựa chọn từ tất cả phần gạch chân được phân phát âm khác so với các từ còn lại

1.

A. BooksB. Pencils C. Rulers D. Bags

2.

A. ReadB. TeacherC. EatD. Ahead

3.

A. TenthB. MathC. BrotherD. Theater

4.

A. HasB. NameC. FamilyD. Lamp

5.

A. Does B. WatchesC. FinishesD. Brushes

6.

A. Thành phố B. FineC. Kind

D. Like

7.

A. BottleB. Job C. Movie D. Chocolate

8.

A. SonB. ComeC. HomeD. Mother

II. Chọn một từ không thuộc nhóm với những từ còn lại

1.

A. Never B. UsuallyC. Always

D. After

2.

A. Orange B. Yellow C. Táo

D. Blue

3.

A. SingB. Thirsty C. Hungry

D. Hot

4.

A. AppleB. Orange C. Milk

D. Pear

5.

A. FaceB. Eye C. Month

D. Leg

6.

A. YouB. Their C. His

D. My

7.

A. Sunny B. WindyC. Weather

D. Rainy

8.

A. In B. ButC. Of

D. Under

III. Chọn đáp án đúng duy nhất (A, B, C hoặc D) để xong các câu sau

1. She ………………. Lớn the radio in the morning.

A. ListenB. WatchesC. Listens

D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t haveC. Don’t have

D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to eat any more.

A. HungryB. ThirstyC. Full

D. Small

4. Last Sunday we…………….in the sun, we enjoyed a lot.

A. Had great fun B. Have great funC. Have funs

D. Had great funs

5. I’m going khổng lồ the ……………….. Now. I want khổng lồ buy some bread.

A. Post officeB. DrugstoreC. Bakery

D. Toy store

6. Another word for “table tennis”………………………..


A. Badminton B. Ping-pongC. Football

D. Volleyball

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong

D. Heavy

8. How…………is it from here lớn Hanoi?

A. Often B. Far C. Many

D. Much

9. Where……………….you yesterday? I was at home.

A. Was B. Are C. Were

D. Is

10. What is the third letter from the kết thúc of the English alphabet?

A. W B. Y C. X

D. V

11. ………………. You lượt thích to drink coffee? Yes, please.

A. What B. Would C. Want

D. How

12. I often watch football matches…………..Star Sports Channel.

A. On B. In C. At

D. Of

13. What about …………….. To lớn Hue on Sunday?

A. To go B. Go C. Going

D. Goes

14. I……………go swimming because I can’t swim

A. Often B. Never C. Usually

D. Sometimes

15. His mother bought him ……….. Uniform yesterday

A. A B. An C. The

D. Two

16. The story is so uninteresting, it means that the story is…………………….

A. Nice B. Exciting C. Funny

D. Boring

17. My school …… three floors & my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are

D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………….

A. Hospital B. Post office C. Restaurant

D. Cinema

19. He often travels......................car……………….........my father.

A. By/ for B. By/ with C. With/ by

D. For / by

20. I ask my mother to…………..my dog when I am not at home

A. See B. Look after C. Look at

D. Take of

IV. Em hãy điền một giới từ tương thích điền vào vị trí trống để kết thúc các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I have English……………Wednesday and Friday

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please!

V. đến dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc

1. What (be).......................your sister doing now? She (skip).....................................

2. There (be)………………a lot of people at the buổi tiệc nhỏ last night.

3. Kate (play).....................volleyball every afternoon, but she (play)..........................................badminton now.

4. We should (do)..........................morning exercises

5. He (see)…………………………….. A big dragon in his dream.

6. Laura (be)...............from Canada. She (speak).................. English & French. She (come)......................to Vietnam tomorrow. She (stay)..................in a hotel in hồ chí minh City for 3 days. She (visit) ............... A lot of places of interest in Viet Nam

7. My brother can (swim)....................................

8. I prefer (live)…………………..in a village because it is peaceful.

9. There (be)…………………………………… a chair and two tables in the room.

Xem thêm: Tổng Hợp 101 Những Từ Tiếng Anh Thông Dụng Hàng Ngày Thông Dụng Nhất

VI. Hãy viết câu sau gồm nghĩa áp dụng từ hoặc đội từ lưu ý dưới đây

1. What time / Nga / get / morning?

…………………………………………… ……………………………………………

2. You / can / games / afternoon / but / must / homework / evening

…………………………………………… ……………………………………………

3. It is / cool / dry / November /April

…………………………………………… ……………………………………………

4. When / it / hot / we / often / go / swim

…………………………………………… ……………………………………………

5. Last summer/ Nam/ spent/ holiday/ Singapore/ his family

…………………………………………… ……………………………………………

6. I/ want/ robot/ to/ the cleaning/ the cooking

…………………………………………… ……………………………………………

7. They/ went/ china / plane / stayed / a hotel

…………………………………………… ……………………………………………

8. We / don’t/camping/because/we/ have/ tent

…………………………………………… ……………………………………………

VII. Điền từ thích hợp vào ô trống

Vietnam is in the South- East Asia. It has (1)_________ of beautiful mountains, rivers and beaches. (2) ________ are two long (3) ________ in Vietnam: the Red River in the north and the Mekong River in the (4) ________ . The Mekong River is the (5)________

river in the South- East Asia & of course it is longer (6) ________ the Red River. The Mekong River starts in Tibet và (7) ________ to lớn the Bien Dong.

Phanxipang is the highest(8)________ in Vietnam. It’s 3,143 meters. Vietnam also (9) ________ many nice beaches such (10) ________ Sam Son, do Son, Nha Trang, Vung Tau.

VIII. Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không nuốm đổi bước đầu bằng từ đến sẵn

1. My brother is taller than me.

-> I……………………………………………

2. My class had 35 pupils last year.

-> There …………………………………….

3. nam giới likes tea.

-> Nam’s favorite …….……………………

4. Let’s go fishing.

-> Why don’t we …………………………..

5. The bookstore is behind the bakery.

-> The bakery is .………………………….

6. Ha walks to school everyday.

-> Ha goes ……..………………………….

7. She is Hoa’s mother.

-> Hoa ……………………………………..

8. Linda likes chicken.

-> Her favorite……………………………..


chúng tôi sưu tầmvà giới thiệu các emtài liệu Đề thi đầu vào lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 (Đề số 4)có lời giải chi tiết đi kèm, từ khối hệ thống kho đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 6 bên trên cả nước. Nhằm giúp những em ôn tập, củng cố kiến thức và rèn luyện giải các dạng đề thi khác biệt để sẵn sàng tốt cho kì thi chuyển cấp đặc trưng của những em học sinh lớp 5.

Tham khảo thêm một vài đề thi vào lớp 6 môn học khác:

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 6 môn tiếng Anh 2020 - Đề số 4

I. Search một tự không thuộc nhóm với từ bỏ còn lại.


*

II. Chọn lời giải đúng A, B, C hoặc D để điền vào vị trí trống cho phù hợp.

1. Nhung: What _____________________? - Chi: They are playing Computer games.

 A. Bởi they vì B. Are they doing

 C. They are doing D. They doing

2. It’s 7.30 p.m. My children____________ dinner in the kitchen.

 A. Have B. Having

 C. Are having D. Is having

3.______Hoa and her friend playing badminton in the schoolyard?

 A. Bởi vì B. Are

 C. Is D. Does

4. What màu sắc is________?

 A. Her teeth B. Her eyes

 C. Her hair D. B & C

5. phái nam is 1.7 m tall. His brother is 1.4 m tall. His brother is_______

 A. Short B. Thin

 C. Tall D. Fat

6. We have two arms & two ________. They are our limbs

 A. Eyes B.legs

 C. Noses D. Heads

7. There is a(n)_____________ on each side of our head. We hear with them

 A. Eye B. Hair

 C. Arm D. Ear

8.___ are an orange juice và a lemonade? – Six thousand dong.

 A. What B. How much

 C. How many D. How

9. Don’t drink______________ coffee before you go khổng lồ bed. It’s bad for you.

 A. These B. Some

 C. Any D. An

10. Eat______________ và exercise regularly then you’ll be fit and healthy.

 A. Hard B. Well

 C. Careful D. Good

III. Hãy mang lại dạng số nhiều của những danh trường đoản cú sau.


*

IV. Em hãy xem thêm bài khóa và vấn đáp các thắc mắc sau.

I live in a house near the sea. It is an old house, about đôi mươi years old, và it is very small. There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to the kitchen và there is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a garden in front of the house. The garden goes down to lớn the beach & in spring & summer, there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer but we have many visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want to relax. I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1. Where is the house?

__________________________________________

2. How old is the house?

__________________________________________

3. What is in the front of the house?

__________________________________________

4. Why does the owner of the house have so many visitors?

__________________________________________

5. Why does the owner like the house?

__________________________________________

V. Hãy dùng những từ gợi ý sau để viết thành câu trả chỉnh.

1. There/ be/ houses/ town.

__________________________________________

2. how / rice /and /many/ vegetables / he/ produce?

__________________________________________

3.I/ live/ house/ my parents/ sister.

__________________________________________

4. My/ school/ near/ house/ so/I/ go/ school/ foot.

__________________________________________

5. There/ be/ lake/ park/ near/ house.

__________________________________________


*

*

*

V. Em hãy đọc bài khóa và vấn đáp các thắc mắc sau

1. The house is near the sea.

2. The house is about trăng tròn years old.

3. There is a garden in front of the house.

4. Many of his friends work in the city, so they often stay with him because they want to lớn relax.

5. The owner of the house likes his house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter và the view from his bedroom window.

V. Hãy dùng những từ gợi ý sau để viết thành câu trả chỉnh.

1. There are many houses in the town.

2. How much rice và how many vegetables does he produce?

3. I live in the house with my parents and my sister.

4. My school is near my house, so I go khổng lồ school on foot.

5. There is a lake and a park near my house.

Tham khảo thêm đề thi vào lớp 6 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể bài viết liên quan nhiều tài liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn tiếng anhkhác được update liên tục tại chăm trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAYvào nútTẢI VỀdưới đây để download về đề tuyển chọn sinh lớp 6 môn giờ anh - đề số 4 năm 2020, cung ứng tải file Word, file pdf, giúp những em ôn luyện giải đề đạt kết quả nhất.

Bài viết liên quan