*

Bạn đang xem: Cô kim muốn làm triệu phú

*

*

Xem thêm: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật 2019 Mới Nhất Và Hướng Dẫn Cách Điền Dễ Dàng

Showing all editions for "Cô Kim muốn làm triệu phú : DVD phim tình cam Hàn Quốc." Sort by: Date/Edition (Newest First) Date/Edition (Oldest First)
var isNewSearch = true; facetArrayObj = new Array(); savedSortElement = ""; savedSortDirection = ""; savedSpoofingIp = ""; fc=""; function facetInfo(indexedTerms, text, count) this.indexedTerms = indexedTerms; this.dontshowtext = text; this.count = count; function refineYourSearch(startRec, sortElement, sortDirection, elem, isEditionPage, refreshFormat) isNewSearch = false; jQuery("#inprefinesearch").dialog("open"); finalizeFacetCheckBoxes(); var facetQuery =""; var formatQuery = createFacetQueryForSection("format"); if(formatQuery.length > 0) formatQuery = "(" + formatQuery + ")"; var availOnlineQuery = createFacetQueryForSection("availonline"); if(formatQuery.length>0) facetQuery=" "+formatQuery; if(availOnlineQuery.length>0) facetQuery=facetQuery + " " + availOnlineQuery; var baseUrl = "/oclc/224923909/editions?editionsView=true&fq=&referer=di"; var baseUrlWithoutFacets = getBaseUrlWithoutFacets(baseUrl); var fq=getFacetQueryFromUrl(baseUrl); var checkedBoxes = getCheckedBoxes(); if(elem != null && elem.indexOf("availonline")>-1) if(availOnlineQuery.length==0) var loc = baseUrlWithoutFacets + "&fq=" + fqWithoutFtLimiter(fq); window.location = loc; return; else if(elem != null && elem.indexOf("format")>-1) if(formatQuery.length==0 && availOnlineQuery.length==0) var loc = baseUrlWithoutFacets + "&fq=" + fqWithoutFormatLimiter(fq); window.location = loc; return; if(checkedBoxes.length>0) setCookie("selected_check_boxes", checkedBoxes); var qt="facet_fm_checkbox"; if(startRec!=null) qt="facet_fm_pagelink"; if(startRec==null && sortElement!=null) qt="facet_fm_"+sortElement+"_"+sortDirection; var ajaxRefineSearchServiceUrl = baseUrlWithoutFacets+"&fq="+facetQuery; fq = removeFacets(fq); if(fq.length>0)ajaxRefineSearchServiceUrl += "%20%3E%20"+fq; if(startRec!=null) if(isEditionPage) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&start_edition="+startRec; else ajaxRefineSearchServiceUrl += "&start="+startRec; setCookie("fm_facet_start", startRec); if(sortElement!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&se="+sortElement; savedSortElement = sortElement; if(sortDirection!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&sd="+sortDirection;savedSortDirection = sortDirection; setCookie("fm_facet_se", savedSortElement); setCookie("fm_facet_sd", savedSortDirection); if(startRec==null && sortElement==null ) if(savedSortElement!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&se="+savedSortElement; if(savedSortDirection!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&sd="+savedSortDirection; ajaxRefineSearchServiceUrl += "&qt="+qt+"&refinesearch=true"; if(fc!=null && fc.length>0) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&fc="+fc; if(savedSpoofingIp!=null && savedSpoofingIp.length>0) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&ip="+savedSpoofingIp; ajaxRefineSearchServiceUrl += "&refreshFormat="+refreshFormat; OWC.UTIL.ajax( "url" : ajaxRefineSearchServiceUrl, "timeout" : 60 * 1000, // 60 seconds "error" : function (request, status, err) jQuery("#inprefinesearch").dialog("close"); jQuery("#refinesearcherror").css("display" : "block"); , "success" : function(data) var hasResults=false; jQuery("#refinesearcherror").css("display" : "none"); jQuery(data).find("jid").each(function() var id = jQuery(this).text(); if(id=="refinesearch") hasResults=true; var content = jQuery(this).siblings("content").text(); jQuery("#done" + id).html(content); jQuery("#done" + id).css("display" : "block"); ); if(!hasResults) jQuery("#refinesearcherror").css("display" : "block"); if(refreshFormat) setFacetCheckBoxesByCookies(checkedBoxes); jQuery("#inprefinesearch").dialog("close"); ); function showMoreFacets() jQuery(".facet_li").each(function() jQuery(this).show(); );jQuery(".showmore_li").hide();jQuery(".showmore_li_next").show();function showMoreFacetsNext() jQuery(".facet_li_next").each(function() jQuery(this).show(); );jQuery(".showmore_li_next").hide();

Bài viết liên quan