Bộ đề thi trắc nghiệm cai quản trị học tập (có đáp án). Nội dung bao hàm 319 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã có được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn vẻ ngoài trình bày (lỗi chính tả, vết câu…) với được đánh mã số thắc mắc rất tương xứng cho nhu cầu tự học, tương tự như sưu tầm.

Mời chúng ta tham gia tìm hiểu phần 1 tất cả 44 câu trắc nghiệm đa gạn lọc + đáp án mặt dưới.


QTH_1_C1_1: quản trị được triển khai trong 1 tổ chức nhằm○ về tối đa hóa lợi nhuận○ Đạt phương châm của tổ chức○ thực hiện có gọi quả cao nhất các nguồn lực● Đạt được mục tiêu của tổ chức triển khai với hiệu suất cao

QTH_1_C1_2: Điền vào chỗ trống: quản lí trị là phần đông hoạt động cần thiết khi có rất nhiều người kết phù hợp với nhau trong một tổ chức nhằm thực hiện tại ___________ chung”● Mục tiêu○ Lợi nhuận○ Kế hoạch○ Lợi ích

QTH_1_C1_3: Điền vào vị trí trống “Hoạt cồn quản trị chịu sự ảnh hưởng của __________ đang dịch chuyển không ngừng”○ Kỹ thuật○ Công nghệ○ tởm tế● Môi truờng

QTH_1_C1_4: quản trị quan trọng cho● các tổ chức bởi vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận○ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất gớm doanh○ các đơn vị hành chính vì sự nghiệp○ những công ty lớn

QTH_1_C1_5: Điền vào địa điểm trống “quản trị hướng tổ chức triển khai đạt phương châm với __________ cao nhất và chi tiêu thấp nhất”○ Sự thỏa mãn○ Lợi ích● Kết quả○ Lợi nhuận

QTH_1_C1_6: Để tăng hiệu suất quản trị, những nhà quản ngại trị rất có thể thực hiện bởi cách○ Giảm chi phí ở đầu vào và lệch giá ở đàu ra không gắng đổi○ ngân sách ở đầu vào không biến hóa và tăng lợi nhuận ở đầu ra○ Vừa giảm ngân sách ở nguồn vào và vừa tăng lệch giá ở đầu ra● tất cả những biện pháp trên

QTH_1_C1_7: cai quản trịviên trung cấp cho trường triệu tập vào vấn đề ra những loại quyết định○ Chiến lược○ Tác nghiệp● Chiến thuật○ toàn bộ các loại ra quyết định trên

QTH_1_C1_8: Càng xuống thấp cấp hơn thời hạn dành cho chức năng quản trị nào vẫn càng quan trọng○ Hoạch định○ tổ chức và kiểm tra● Điều khiển○ toàn bộ các tác dụng trên

QTH_1_C1_9: Càng lên cao cấp hơn, thời hạn dành cho chức năng quản trị nào đã càng quan lại trọng● Hoạch định○ Tổ chức○ Điều khiển○ Kiểm tra

QTH_1_C1_10: bên quản trị phân bố thời gian nhiều nhất mang đến việc triển khai chức năng○ Hoạch định○ Điểu khiển với kiểm tra○ Tỏ chức● tất cả phương án trên các không chủ yếu xác

QTH_1_C1_11: công ty quản trị cấp cao cần thiết nhất kỹ năng○ Nhân sự○ bốn duy○ Kỹ thuật● khả năng tư duy + nhân sự

QTH_1_C1_12: quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và những kỹ năng trong phòng quản trị là○ Ở bậc quản trị càng tốt kỹ năng nghệ thuật càng có tầm quan liêu trọng○ Ở bậc quản trị càng tốt kỹ năng nhân sự càng tất cả tầm quan trọng● năng lực nhân sự tất cả tầm đặc biệt quan trọng như nhau so với các cấp độ quản trị○ tất cả các cách thực hiện trên điều sai

QTH_1_C1_13: hoạt động quản trị thị phần được thực hiện thông qua 4 chức năng● Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra○ Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp○ Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo○ Kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra

QTH_1_C1_14: trong 1 tổ chức, các cấp bậc cai quản trị thừơng được chia thành○ 2 cung cấp quản trị● 3 cung cấp quản trị○ 4 cấp cho quản trị○ 5 cung cấp quản trị

QTH_1_C1_15: gắng vấn mang đến ban giám đốc của một doanh nghiệp thuộc cấp quản trị○ cung cấp cao○ cung cấp giữa○ cấp thấp (cơ sở)● toàn bộ đều sai


QTH_1_C1_16: Điền vào khu vực trống “chức năng hoạch định nhằm khẳng định mục tiêu cần đã có được và đề ra ___________ hành động để đạt kim chỉ nam trong từng khoảng thời gian nhất định”○ quan lại điểm● Chương trình○ Giới hạn○ bí quyết thức

QTH_1_C1_17: quan hệ tình dục giữa cấp bậc quản trị và các kỹ năng○ công tác càng tốt thì khả năng về kỹ thuật càng quan trọng○ Chức vụ càng cao thì năng lực về tu duy càng quan lại trọng● bên quản trị cần toàn bộ các kỹ năng, tuy nhiên chức vụ càng cao thì năng lực tư duy càng quan liêu trọng○ tất cả những tuyên ba nêu trên số đông sai

QTH_1_C1_18: tài năng nào cần thiết ở mức độ như nhau đối với các bên quản trị○ bốn duy○ Kỹ thuật● Nhân sự○ toàn bộ đều sai

QTH_1_C1_19: phương châm nào đang được triển khai khi bên quản trị chỉ dẫn 1 ra quyết định để cách tân và phát triển kinh doanh○ Vai trò bạn lãnh đạo○ Vai trò tín đồ đại diện○ phương châm người phân bổ tài nguyên● Vai trò fan doanh nhân

QTH_1_C1_20: Điền vào vị trí trống “Nhà quản lí trị cấp thấp thì năng lực ____________ càng quan trọng”○ Nhân sự● siêng môn○ tư duy○ Giao tiếp

QTH_1_C1_21: phương châm của cai quản trị trong 1 tổ chức là● Đạt được hiệu quả và hiệu suất cao○ Sử dụng hợp lí các mối cung cấp lực hiện tại có○ search kiếm lợi nhuận○ sản xuất sự bình ổn để vạc triển

QTH_1_C1_22: phạt biểu nào sau đấy là sai○ quản ngại trị cần thiết đối với bệnh dịch viện○ quản lí trị cần thiết đối với ngôi trường đại học● cai quản trị chỉ cần thiết đối với tổ chức triển khai có bài bản lớn○ cai quản trị quan trọng đối với doanh nghiệp

QTH_1_C1_23: quản trị cần thiết trong các tổ chức để○ Đạt được lợi nhuận○ Giảm bỏ ra phí● Đạt được kim chỉ nam với năng suất cao○ Tạo đơn thân tự trong một tổ chức

QTH_1_C1_24: Để tăng hiệu quả, các nhà quản ngại trị rất có thể thực hiện bằng cách○ Giảm ngân sách chi tiêu ở đầu vào và tác dụng ở áp sạc ra không cố đổi○ ngân sách chi tiêu ở đầu vào không đổi cùng tăng tác dụng đầu ra○ Vừa giảm chi tiêu ở nguồn vào và tăng hiệu quả đầu ra● tất cả đều sai

QTH_1_C1_25: Để đạt hiệu quả, những nhà quản trị buộc phải phải● xác định và ngừng đúng mục tiêu○ Giảm giá cả đầu vào○ Tăng lợi nhuận ở đầu ra○ toàn bộ đều chưa chính xác

QTH_1_C1_26: Trong quản lí trị doanh nghiệp quan trọng nhất là○ khẳng định đúng lĩnh vực hoạt động tổ chức○ xác minh đúng bài bản của tổ chức○ xác minh đúng trình độ và con số đội ngũ nhân viên● khẳng định đúng chiến lược cách tân và phát triển của doanh nghiệp

QTH_1_C1_27: công ty quản trị cấp thấp cần tập trung thời gian nhiều độc nhất cho tác dụng nào sau đây?○ Hoạch định○ tổ chức triển khai và kiểm tra● Điều khiển○ tất cả các tính năng trên

QTH_1_C1_28: thời gian dành cho công dụng hoạch định sẽ bắt buộc nhiều hơn so với nhà quản trị● cấp cao○ cung cấp trung○ cấp cho thấp○ tất cả các công ty quản trị

QTH_1_C1_29: nhà quản trị đề xuất phân bố thời gian nhiều nhất đến việc thực hiện chức năng○ Hoạch định và kiểm tra○ Điều khiển với kiểm tra○ Hoạch định và tổ chức● tất cả phương án trên gần như không chủ yếu xác

QTH_1_C1_30: công ty quản trị cung cấp thấp cần thiết nhất○ năng lực nhân sự● năng lực nhân sự + kỹ năng kỹ thuật○ khả năng kỹ thuật○ kĩ năng kỹ thuật + tài năng tư duy


QTH_1_C1_31: Các tác dụng cơ phiên bản theo quản trị học tân tiến gồm● 4 chức năng○ 6 chức năng○ 3 chức năng○ 5 chức năng

QTH_1_C1_32: Theo Henry Minzberg, các nhà cai quản trị phải triển khai bao nhiêu vai trò○ 7○ 14● 10○ 4

QTH_1_C1_33: nghiên cứu và phân tích của Henry Minzberg đã nhận dạng 10 vai trò ở trong phòng quản trị cùng phân loại thành 3 team vai trò, đó là○ đội vai trò lãnh đạo, mục đích thông tin, mục đích ra quyết định○ team vai trò tương quan nhân sự, sứ mệnh xử lý các xung đột, sứ mệnh ra quyết định● nhóm vai trò đối sánh tương quan nhân sự, mục đích thông tin, mục đích ra quyết định○ đội vai trò liên lạc, vai trò phân bố tài nguyên, sứ mệnh thương thuyết

QTH_1_C1_34: công suất của cai quản trị chỉ dành được khi○ làm đúng việc● thao tác đúng cách○ giá thành thấp○ toàn bộ đều sai

QTH_1_C1_35: Trong quản trị tổ chức, quan trọng nhất là● có tác dụng đúng việc○ thao tác làm việc đúng cách○ Đạt được lợi nhuận○ giá thành thấp

QTH_1_C1_36: Trong cai quản trị tổ chức, quan trọng nhất là● Thực hiện kim chỉ nam đúng với công suất cao○ làm đúng việc○ Đạt được lợi nhuận○ giá thành thấp nhất

QTH_1_C1_37: kết quả và hiệu suất của quản lí trị chỉ đã có được khi○ có tác dụng đúng việc○ làm cho đúng cách○ tỷ lệ giữa kết quả đạt được / túi tiền bỏ ra cao● làm cho đúng phương pháp để đạt được mục tiêu

QTH_1_C1_38: công ty quản trị triển khai vai trò gì khi gửi ra ra quyết định áp dụng công nghệ mới vào sản xuất○ Vai trò fan thực hiện○ Vai trò tín đồ đại diện○ phương châm người phân bổ tài nguyên● Vai trò công ty kinh doanh

QTH_1_C1_39: đơn vị quản trị tiến hành vai trò gì khi giải quyết vấn đề bãi công xẩy ra trong doanh nghiệp○ Vai trò đơn vị kinh doanh● sứ mệnh người giải quyết và xử lý xáo trộn○ Vai trò fan thương thuyết○ Vai trò tín đồ lãnh đạo

QTH_1_C1_40: công ty quản trị tiến hành vai trò gì khi trao đổi với đối tác doanh nghiệp về bài toán tăng đối chọi giá tối ưu trong vượt trình luận bàn hợp đồng với họ○ Vai trò người liên lạc● Vai trò tín đồ thương thuyết○ Vai trò fan lãnh đạo○ Vai trò bạn đại diện

QTH_1_C1_41: quan hệ giữa kỹ thuật và thẩm mỹ và nghệ thuật quản trị được biểu đạt rõ tốt nhất trong câu○ công nghệ là nền tảng gốc rễ đề có mặt nghệ thuật○ trực giác là đặc trưng để thành công xuất sắc trong quản trị○ Cần vận dụng đúng những nguyên tắc kỹ thuật vào quản trị● Có mối quan hệ biện triệu chứng giữa khoa học và nghệ thuật quản trị

QTH_1_C1_42: phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?● trực giác là đặc biệt để thành công trong quản ngại trị○ Có quan hệ biện bệnh giữa công nghệ và thẩm mỹ quản trị○ Cần vận dụng đúng các nguyên tắc kỹ thuật vào quản lí trị○ khoa học là căn cơ để hình thành thẩm mỹ và nghệ thuật quản trị

QTH_1_C1_43: thẩm mỹ và nghệ thuật quản trị đạt được từ○ Từ phụ thân truyền nhỏ nối○ kỹ năng bẩm sinh● trải nghiệm qua thực hành thực tế quản trị○ các chương trình đào tạo

QTH_1_C1_44: phạt biểu như thế nào sau đấy là không đúng● thẩm mỹ quản trị cần yếu học được○ đã đạt được từ di truyền○ kinh nghiệm qua thực hành quản trị○ năng lực bẩm sinh