TRƯỜNG ………..

Bạn đang xem: Biên bản họp ban thanh tra nhân dân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBAN thanh tra NHÂN DÂN Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc BIÊN BẢN GIÁM SÁT CỦA BAN điều tra NHÂN DÂN Năm học tập 2012-2013 Thời gian: Từ…. Tiếng …..phút, ngày … mon … năm 201... Địa điểm: tại trường ……. Thành phần tham gia : 1. Ban điều tra nhân dân tất cả có: - Ông (bà) ……………………………… Trưởng ban; - Ông (bà) ……………………………… Ủy viên; - Ông (bà) ……………………………… Ủy viên; 2. Đại diện bên trường và phần tử chức năng: - Ông (bà) ……………………………… Hiệu trưởng; - Ông (bà) ……………………………… P.Hiệu trưởng; - Ông (bà) ……………………………… P.Hiệu trưởng; - Ông (bà) ……………………………… Thư cam kết nhà trường; - Ông (bà) ……………………………… Kế toán; - Ông (bà) ……………………………… Thủ quỹ; 3. Đại diện Công đoàn cơ sở: - Ông (bà) ……………………………… chủ tịch; NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN TTND 1. Việc triển khai chủ trương, chế độ của Đảng, pháp luật của Nhànước, nhiệm vụ năm học trong phòng trường: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách chi tiêu Nhà n ước và cácnguồn thu khác, chấp hành chế độ làm chủ tài chính, tài sản và công tác làm việc t ự ki ểm tratài bao gồm của ở trong phòng trường: a. Việc sử dụng kinh phí chuyển động từ nguồn ngân sách chi tiêu Nhà nước: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (có bảng tổng hợp bao gồm kèm theo) b. Việc áp dụng kinh phí hoạt động từ các nguồn thu khác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (có bảng tổng hợp bao hàm kèm theo) c. Vấn đề chấp hành chế độ cai quản tài chính, gia tài và công tác tự đánh giá tàichính của ở trong nhà trường: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm:

3. Việc triển khai nội quy, quy chế của solo vị, ngôi trường học. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. Việc thực hiện các cơ chế chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhânviên theo cách thức của pháp luật. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5. Việc tiếp dân và xử trí đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếunại cáo giác thuộc thẩm quyền của người đứng đầu solo vị, trường học: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6. Việc thực hiện các kết luận, đưa ra quyết định xử lý về thanh tra, soát sổ củacơ quan đơn vị nước có thẩm quyền; vấn đề xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phítrong đối chọi vị, ngôi trường học. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7. Những câu hỏi khác theo lý lẽ của pháp luật. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Biên bạn dạng được thông qua trước các thành viên dịp giờ phút thuộc ngày.Mọi fan đều độc nhất trí theo văn bản đã ghi . Biên phiên bản này được lập thành 04 bạn dạng (01 công ty trường, 01 Công đoàn tr ường,01 lưu giữ BTTND, 01 gửi CĐGD huyện trước ngày 15/05 sản phẩm năm). THƯ KÝ TRƯỞNG BAN TTND (Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký) XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (ký tên, đóng góp dấu)